Контакт адреса

Државна видеолотарија на Македонија
бул. Киро Глигоров бр. 2
Премиум Бизнис Центар, кат 2
пошт. фах 193, 1000 Скопје
тел: (02) 55 11 690

Одговорно лице
за односи со јавност:
Вики Чадиковска

Слободен пристап до информации од јавен каракер (годишен извештај)

Испратете ни порака

Побарајте совет доколку имате проблем со обложување

Државна Видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустриа ДОО Скопје започна да соработува со Здружението на клубови за лекување на зависности при Домот на хуманитарни организации Даре Џамбаз - Скопје, кој спроведува терапевтски и превентивни активности поврзани со зависности.

Барање помош за зависноста е логичен избор на личноста која е во индискретна ситуација предизвикана од компулсивна игра. Разговорот со стручен кадар помага и го насочува поединецот да го реши проблемот.

На ваше располагање се достапни стручни лица кои можете да ги контактирате на следните адреси и телефонски броеви за помош:

Работно советувалиште Дом на хуманитарни организации Даре Џамбаз, ул. 11 Октомври бр.42, Скопје

  • Д-р. Павлина Васкова - Невропсихијатар
  • Д-р. Оливера Суботин Поповска - Психијатар
  • Д-р. Севиме Пашоли - Психијатар
  • Славица Шекуткоска - Социјален работник
  • Абдула Тачи - Клинички психолог

Дежурен тел. 072/809-809 секој работен ден од 8:00 до 20:00 часот

Телефон: 02/3 165 542 од понеделник до четврток од 15:00 до 18:00 часот

Среда од 14:30 до 16:30 часот во Даре Џамбаз, соба 14

Инфо е-маил: sos@videolottery.mk