Среќни топчиња е игра во која играчот избира 6 броеви од вкупно 48, при што во секоја игра се извлекуваат 35 броеви. Добивка се остварува кога ќе се погодат шест извлечени броеви. Износот на добивката се пресметува според тоа колку рано во извлекувањето играчот ги погодил сите шест броја на тикетот.

Резултати од извлекувањата - Среќни топчиња img

Видови игри во Среќни топчиња:

 • Погодени броеви
 • Збир на првите 5 извлечени броеви, поголем или помал од 122,5
 • Првиот извлечен број, поголем или помал од 24,5
 • Првиот извлечен број, парен или непарен
 • Боја на првото извлечено топче
 • Во целата игра дали има повеќе парни или непарни броеви
 • Најчесто извлечена боја
 • Последниот извлечен број, поголем или помал од 24,5
 • Последниот извлечен број, парен или непарен
 • Боја на последното извлечено топче
 • Број на првото извлечено топче
 • Број на последното извлечено топче
 • Број на првото или последното извлечено топче
 • Неизвлечен број

Правила и одлуки

Доги Кено е бројчана игра со извлекување на низа од шест броеви од групата броеви од 1 (еден) до 6 (шест) во подредена низа, при што е важен и редоследот на извлекување.

Резултати од извлекувањата - Доги Кено img

Видови игри во Доги Кено:

 • Точно погоден првоизвлечен број (прво место)
 • Точно погоден второизвлечен број (второ место)
 • Точно погоден третоизвлечен број (трето место)
 • Точно погодени првоизвлечен и второизвлечен број (прво и второ место)
 • Избраниот број ќе биде на прво или второ место
 • Избраниот број ќе беде меѓу првите три места
 • Двојна шанса
 • Избраниот број нема да биде победник
 • Избраниот број нема да биде второ место
 • Избраниот број нема да биде трето место
 • Точно погодени кои броеви не се првоизвлечен и второизвлечен (не прво и не второ место)
 • Точно погодени кои броеви не се првоизвлечен, второизвлечен и третоизвлечен (не прво, не второ и не трето место)
 • Не e двојна шанса
 • Победник ќе биде бројот 1,2,3 или бројот 4,5,6
 • Првоизвлечениот број ќе биде парен/непарен број
 • Збирот на првите два броја ќе биде под/над 7.5
 • Збирот на првите три броја ќе биде под/над 10.5
 • Двојна шанса прв/втор
 • Точен редослед на првите три извлечени броеви

Правила и одлуки

Државна видеолотарија на Македонија има отворен повик за доставување на понуди за доделување на договор за деловна соработка за прием на уплата на влогови за електронски игри на среќа.
Сите детали за повикот ви се достапни на следниот линк:
Отворен повик повик бр. 04-ДСЕ/2019 pdf